Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

June 19 2015

dysmorfofobia
21:40
6054 3261 390
*_*
Reposted fromSzczu Szczu viatwinpeaks twinpeaks
dysmorfofobia
21:40
8500 365a 390
<3
Reposted fromSzczu Szczu viatwinpeaks twinpeaks
dysmorfofobia
21:36
2681 b71a 390
Sherylin Fenn
Reposted fromobcyastronom obcyastronom viatwinpeaks twinpeaks
dysmorfofobia
21:36
9897 269b 390
Reposted fromSzczu Szczu viatwinpeaks twinpeaks
21:35
0433 10fd 390
Reposted fromglasgowkiss glasgowkiss viatwinpeaks twinpeaks
21:34
3840 3ecc 390
Reposted fromglasgowkiss glasgowkiss viatwinpeaks twinpeaks
dysmorfofobia
21:30
5206 3511 390
dysmorfofobia
21:27
8184 1f80 390
Reposted fromgrzej grzej viatwinpeaks twinpeaks
dysmorfofobia
21:24
dysmorfofobia
21:24
Reposted fromquestion question viatwice twice
dysmorfofobia
21:23
4440 9af6 390
Reposted fromMcHarvey McHarvey viaMrsDarkness MrsDarkness
dysmorfofobia
21:23
3365 5446 390
Reposted fromwhatsmyname whatsmyname viaRecklessKid RecklessKid
dysmorfofobia
21:22
nothing, something, everything
Reposted fromlostness lostness viaMrsDarkness MrsDarkness
21:22
8852 6b63 390

Jealousy (2013) Dir. Philippe Garrel

Reposted frombackground background viaMrsDarkness MrsDarkness
dysmorfofobia
21:22
Ona taka jest, prawda? Potrafi otwarcie mówić, co czuje i jak kocha. Umie też pisać o tym piękne listy równymi, nieco dziecinnymi literami. Jest taka delikatna w wyrażaniu oczekiwań. Gdy chce, żebyś ją zaprosił do kina, pyta: “Kiedy ostatnio byłeś w kinie”, prawda? Ma się ochotę ją często przytulać, a nawet gładzić po głowie. Łatwo ją zranić, ale jest w niej ta szczególną wrażliwość, która nie pozwala zrobić jej krzywdy… nikt nie depcze delikatnych kwiatków. Nie są jej potrzebne kolce, chociaż czasami wydaje się piękniejsza i bardziej dumna niż róża. Jest przy tym w niej coś ujmująco dziecinnego. Czasami to gubi mężczyzn. Czemu tego nie doceniłeś?
— Bordeaux, piąta rano
Reposted fromthiscouldbeheaven thiscouldbeheaven viatupfen tupfen

June 13 2015

dysmorfofobia
16:01
16:00
9581 274b 390
Reposted fromfakinszit fakinszit viatosiaa tosiaa
15:56
2497 6ccc 390
Reposted fromtwice twice viatosiaa tosiaa
dysmorfofobia
15:56
4713 e27a 390
Reposted frompesy pesy viatosiaa tosiaa
15:55
5845 1c5b 390
Reposted fromfakinszit fakinszit viaKurkaWyluzuj KurkaWyluzuj
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.
Get rid of the ads (sfw)

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl