Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

June 13 2015

dysmorfofobia
15:54

Michiel Huisman for Elle NL 2015

Reposted fromgameofthrones gameofthrones
dysmorfofobia
15:54
Reposted fromMigotliwa Migotliwa viaKurkaWyluzuj KurkaWyluzuj
dysmorfofobia
15:54
dysmorfofobia
15:52
- Chyba średnio umiesz o siebie walczyć, co?
- Nie potrafię tego wcale. Nie umiem, bo się wstydzę.
— Olga Frycz
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viaaynis aynis
dysmorfofobia
15:52
Przyszłam teraz do ciebie tylko po to, by ci powiedzieć [...[, że gdyby zdarzyło się coś i byłabym ci kiedykolwiek potrzebna... albo potrzebne by ci było... wszystko z mojego życia, a może jeszcze coś innego... to tylko zawołaj, a przybiegnę.
— Zbrodnia i kara
Reposted fromszarakoszula szarakoszula viaaynis aynis
dysmorfofobia
15:23
0487 39e5 390
Reposted fromkalafiorowa kalafiorowa viatosiaa tosiaa
dysmorfofobia
15:23
1044 5416 390
Reposted fromscorpix scorpix viatosiaa tosiaa
dysmorfofobia
15:23
got characters + reactions
Reposted fromgameofthrones gameofthrones viatosiaa tosiaa
dysmorfofobia
15:22
1950 e4ca 390
Reposted fromcalifornia-love california-love viatosiaa tosiaa
dysmorfofobia
15:22

June 06 2015

dysmorfofobia
22:18
6119 404f 390
Reposted fromMrsDarkness MrsDarkness
22:17
3630 5464 390
Reposted fromtron tron viaKurkaWyluzuj KurkaWyluzuj
dysmorfofobia
22:16
7800 06f6 390
Reposted fromministerium ministerium viaKurkaWyluzuj KurkaWyluzuj
dysmorfofobia
22:15
2354 5df3 390
dysmorfofobia
22:15
2510 fc7a 390
Reposted fromfungi fungi viaKurkaWyluzuj KurkaWyluzuj
dysmorfofobia
22:14
dysmorfofobia
22:12
22:12
Reposted fromumarla-dusza umarla-dusza viatwice twice
22:10
7244 9691 390
Reposted fromtwice twice
dysmorfofobia
22:10
Nie zabij jej
tej dziewczynki co w tobie jest,
tej, co wierzy ze w ludziach są jeszcze dobro i sens.
— DZIEWCZYNKA
Reposted fromtereseek tereseek viacytaty cytaty
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.
Get rid of the ads (sfw)

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl